Kontrola instytucji publicznych


Transparentność jest jedną z podstaw demokracji. Bez niej kontrolna funkcja mediów czy organizacji pozarządowych byłaby utrudniona – bo jak sprawdzić zasadność podejmowanych decyzji przez urzędników, jeśli nie wiedzielibyśmy, jakie one są.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala każdemu samodzielnie sprawdzić dowolny nieutajniony aspekt działania państwa. W teorii można więc przeprowadzić wielkoskalową analizę skuteczności każdego urzędu, ministerstwa czy agencji rządowej. W praktyce jednak nie jest to wykonalne – dlatego skupiliśmy się na wyselekcjonowanych przypadkach.

Pierwsza odsłona tego projektu to analiza samego dostępu do informacji: do wszystkich starostw powiatowych oraz urzędów miast (dotyczy tylko miast na prawach powiatu) – łącznie do 380 organów samorządowych zostały wysłane drogą elektroniczną jednobrzmiące wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Analiza czasu potrzebnego na odpowiedź, poziomu kompetencji oraz samego stylu korespondencji pozwoli zbudować model statystyczny, który zestawiony z danymi z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz przeanalizowany przestrzennie pozwoli: ocenić czy badane jednostki samorządu wypełniają (i w jakim zakresie) ustawowy obowiązek, sprawdzić jakie negatywne zjawiska występują w komunikacji na linii urząd-obywatel oraz wskazać przykłady pozytywnych praktyk w pracach tych urzędów.